Melissa i Norrköping Toutounge Aksöz

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0736-55 56 17

E-postmelissa@advokatcentra.se

Familjerättsadvokaten Elham Arshamfar

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0730-81 80 60

E-poste.a@advokatcentra.se

Advokat Norrköping Hanna Bergwall

HANNA BERGWALL
BITRÄDANDE JURIST


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 076-633 28 46

E-posthanna@advokatcentra.se

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

ADVOKATFIRMAN CENTRAS FAMILJEJURISTER ÅTAR SIG UPPDRAG INOM FAMILJERÄTT

Advokatfirman Centra hjälper dig som står inför ett juridiskt problem kopplat till familjerätt i Nyköping. Det kan handla om en vårdnadstvist, en tvist om barns boende eller en tvist om underhållsbidrag för barn. Våra familjejurister och advokater kan bistå dig att föra din talan. Tvister inom familjerätten, i synnerhet de som handlar om vårdnad, är mycket vanliga.

Det är av naturliga skäl inte helt ovanligt att föräldrar inte kan komma överens om vem barnet ska bo hos, hur umgänget ska se ut med föräldrarna och om en förälder ska behöva betala underhåll till den andra föräldern.

Barnkonventionen är svensk lag. Den innebär att en domstol i varje ärende ska beakta barnets bästa. Det är därför viktigt att du som förälder visar att din ståndpunkt och dina argument är förenligt med det som är bäst för ditt barn. Advokatfirman Centra i Nyköping är specialiserade inom familjerätt och vi hjälper årligen klienter runt om i Sverige med vårdnadstvister i domstol. Kontakta din familjejurist för att erhålla en inledande fri rådgining.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Centra hjälper dig som hamnat i en vårdnadstvist i Norrköping

De flesta av oss kommer någon gång i kontakt med familjerättsliga frågor, familjerätten reglerar exempelvis i frågor kring separation, skilsmässa och vårdnad om barn. Hit hör även frågor om bodelning och arv. Regler om bodelning reglera rättsförhållandet mellan makar och sambor.

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv.
Det kan finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente för att fördela egendom och arv på för dig lämpligt sätt. Efter det att någon dött skall bouppteckning upprättas. Frågor kring bodelning, arv och testamente kan ofta ge upphov till missförstånd och tvister.

För att undvika rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av stor vikt att du är rätt informerad om gällande rätt och bestämmelser.

Flera viktiga nyheter har nyligen genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar och andra personer med anknytning till andra länder att upprätta testamente. Kontakta våra familjejurister för en fri inledande rådgivning.

Staten kan i vissa fall ersätta dina familjerättsliga advokatkostnader

Det finns möjligheter att få advokatkostnaderna ersatta om du inte har något försäkringsskydd som täcker detta. Den statliga rättshjälpsmyndigheten fattar beslut om detta efter en ansökan från den som är i behov av rättshjälp. Din familjejurist via oss hjälper dig som behöver hjälp med att ansöka om detta hos rättshjälpsmyndigheten. Myndigheten tar då ställning till dina ekonomiska förutsättningar för att pröva huruvida du uppfyller förutsättningarna att få rättshjälp. Advokatfirman Centra hjälper dig att ansöka om rättshjälp om det blir aktuellt. Vi är verksamma i Nyköping med omnejd, du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller genom att boka in ett fysiskt möte.

KONTAKTA DIN FAMILJEJURIST I NYKÖPING
VIA FORMULÄRET SE NEDAN

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

DIN FAMILJEJURIST I NYKÖPING